Vážení občania Slovenska,

 

Isto ste koncom novembra zachytili v médiách informáciu , že starosta MČ Ružinov vydal Stavebné povolenie na sanáciu skládky CHZJD Vrakuňa. Zaujímam sa dlhodobo  o túto skládku, čo už vyše 20 r  nevratne nivočí pitnú vodu na Žitnom ostrove, takže som si naštudoval projekt pre stavebné povolenie i samotné Stavebné rozhodnutie  MČ Ružinov. Bol som zhrozený , ako sa „buldozérom“ stavebný úrad vysporiadal so všetkými technickými, technologickými, legislatívnymi a občianskymi  pripomienkami. ktoré predložili počas pripomienkovania dotknuté organizácie a občania. Sám som spracoval k odvolaniu svoje námietky , ktoré som zaslal  samospráve MČ Vrakuňa. Bol som však mimoriadne nepríjemne prekvapený, keď  mi pracovníčka odboru životného prostredia MČ Vrakuňa oznámila, že MČ Vrakuňa už nie je účastník konania , nakoľko so všetkými technickými a legislatívnymi postupmi MŽP a MČ Ružinov vopred v plnom rozsahu súhlasila. Príde mi to mimoriadne nezodpovedné, nakoľko samotná skládka aj všetky jej ničiace dopady sa najviac dotýkajú predovšetkým občanov Vrakune. Až následne občanov okolitých mestských častí a priľahlých obcí na Žitnom ostrove.

Dávam vám na vedomie uvedené informácie na zváženie svojho stanoviska v predmetnom konaní, nakoľko uvedený postup štátnych orgánov mi evokuje jediný cieľ, ktorý chcú dosiahnuť a to – vyčerpať 34 mil € prisľúbený balík od EÚ za každú cenu, či bude predmetné riešenie pre pitnú vodu na Žitnom ostrove efektívne, a najme  pre obyvateľov bezpečné. „Lebo ten, čo sa nezaujíma o to čo sa varí, dostane na tanier , čo chcel kuchár“.

Vážený  pán  starosta, Vážené  panie poslankyne, Vážení páni  poslanci ,

MČ Ružinov svojim rozhodnutím zn SU/CS 947/2020/50/MAM-187 z 13.11.2020 vydala Stavebné povolenie na stavbu sanácia enviromentálnej  záťaže  – Vrakuňská cesta – skládka CHZJD , s tým , že možnosť odvolania je do 4.12.2020 na Okresný Úrad , odbor výstavby, Tomášikova 46, Bratislava . celý text tu :  https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/2/24286/skladka-chzjd.pdf

Ako podklad k rozhodnutiu MČ Bratislava stavebník MŽP SR predložilo Dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovanú spoločnosťou SPAI s.r.o. Bratislava, kde okrem iného projektant rieši :

  • V časti  A – Úvod :

„Celý systém tesnenia bývalej skládky je koncipovaný tak, že po ukončení predmetných stavebných prác bude skládka priebežne monitorovaná v súlade s prevádzkovým predpisom. Účelom tohto monitoringu je ,aby dlhodobom časovom horizonte bolo zabezpečené, že do okolitého geologického prostredia neunikne žiadna kontaminovaná podzemná voda z prostredia skládky a nebude sa premiešavať s „vonkajšou podzemnou vodou, ktorá je trvalo prítomná v kvartérnom štrkovou horizonte. Uvedený pasívny systém ochrany bude pre komplexnosť doplnený o vybudovanie technologického objektu / čistiareň kontaminovaných vôd/   ČKV – 1 , ktorý bude trvalo zabezpečovať reguláciu výšky uzavretej kontaminovanej vody tak, aby táto bol vždy nižšie ako je hladina vonkajšej podzemnej vody. Tým sa zabezpečí negatívny hydraulický gradient zvonka smerom dovnútra“

Námietka č 1 – uvedené technické riešenie , ktoré umožnilo stavebníkovi v Stavebnom  povolení v rozpore s dokumentáciou pre Územné rozhodnutie rozdelenie realizácie diela  na I etapu – výstavbu  PTS / Podzemná tesniaca stena/ a II etapa – výstavbu ČKV – 1 zakladá možnosť zníženia efektívnosti a účinnosti odizolovania telesa skládky od okolitého prostredia. Treba zdôrazniť, že stavebník pre časť ČKV – 1 nemá spracovanú ešte ani Dokumentáciu pre Územné rozhodnutie , nezačalo Územné konanie a posun tejto etapy pre ČKV – 1 môže byť posunuté po  výstavbe PTS   o niekoľko rokov, alebo pre náročnosť až nemožnosť vyriešenia  čistiaceho procesu s  944 druhmi chemikálií  znečistenej vody zo skládky podľa skúseností na Slovensku to nebude nikdy !

  • V časti E.6 Trvalé odvetranie skládky

„Vzhľadom na dosiaľ zistené hodnoty koncentrácie plynov je z bezpečnostného hľadiska ako aj na zabezpečenie merania emisií zo skládky navrhnutá výstavba zjednodušeného plynového systému podľa STN 83 8108 Skladovanie odpadov/ Skladový plyn z r. 2005. Ide o pasívne zachytávanie plynu pomocou vertikálneho zariadenia – vŕtaných  odvetrávacích  studní.

Námietka č 2  Stavebný úrad MČ Ružinov zamietol potrebu vybudovania Odvetrávania skládky súčasne s výstavbou PTS, čím do budúcna svojvoľne vystavil  riziku zhoršenia zdravotného stavu osôb pohybujúcich  sa v existujúcich  objektoch , ktoré sú ponechané v bežnej prevádzke a nachádzajú sa nad telesom skládky. Je viac než pravdepodobné, že po povrchovom utesnení skládky PTS bude koncentrácia chemikálií násobne narastať a tým i množstvo plynov, ktoré budú unikať v okolí zatesnenia povrchových fólií s existujúcimi objektami. Plyn bude pravdepodobne unikať priamo do okien a priestorov objektov , namiesto projektantom navrhnutých odvetrávacích  komínov, kde by bolo  možné priebežne merať množstvo a zloženie odvetrávaných plynov zo skládky. MČ Ružinov si týmto zamietnutím povinnosti realizácie  Odvetrania skládky  vzala na svoju zodpovednosť  všetky možné budúce možné zhoršenia  zdravotného stavu dotknutých osôb !

  • V časti Projekt organizácie výstavby strana č. 14 je uvažované so vznikom 10 600 ton rôzne znečistených zemín z výkopov pre PTS, ktoré budú priebežne odvážané do EBA Zohor, EBA Sládkovičovo a EBA Pezinok

Námietka č. 3  Pri výkopoch ryhy rozmerov 0,8x1950x25 pre PTS bude vyťažených cca 40 000 m3 zemín, čo je cca 60 000 ton .Keďže  skládka chemických odpadov bola uložená do suchého koryta Malého Dunaja v hĺbke 3 až 4 m je reálne uvažovať v okolí skládky s kontaminovanými zeminami na úrovni cca 40 000 ton, čo je 4 násobne viac ako uvažuje projekt. Samotná skládka chemického odpadu predstavuje podľa prieskumu DEKONTA Slovakia z 2015 celkový objem v hodnote 100 000 ton.

Preto je namieste otázka, prečo sa stavebník rozhodol  riešiť sanáciu formou PTS, kde  musí riešiť podľa tohto výpočtu 40 % rozsahu nebezpečných chemikálií zo samotnej skládky za 34 mil €. Pričom pasívna sanácia nie je definitívne riešenie a na najbližších 50 rokov , čo je uvažovaná životnosť PTS steny  bude prevádzka a monitorovanie skládky bude stáť ďalšie mil €, čo spolu s nákladmi na vybudovanie PTS bude určite viac ako náklady na aktívnu sanáciu v hodnote 100 mil € , podľa prieskumu DEKONTA Slovakia z 2015. Riešenie formou výstavby PTS na ďalších 50 rokov zakonzervuje súčasný nevzhľadný stav tohto NIKOHO územia s čínskym skladom, barakmi pre bezdomovcov, skládky stavebných odpadov,  burinou a náletovými drevinami.

Predmetné riešenie vyhovuje len budúcemu zahraničnému prevádzkovateľovi skládky, nakoľko mu na ďalších 50 rokov zabezpečí pohodlný biznis  za peniaze daňových poplatníkov Slovenska.

V Bratislave 2.12.2020

Ing Milan Šindler
ex – predseda komisie na dohľad nad sanáciou skládky CHZJD Vrakuňa

*

*

*

uplynulo už takmer 6 rokov od doby, čo som ako poslanec hl. mesta a m.č. Vrakuňa otvoril tému havárie skládky CHZJD vo Vrakuni. Za ten čas sa nič podstatné v obmedzení, alebo úplnom odstránení šírenia kontaminácie toxických chemikálií zo skládky do  Žitného ostrova neudialo. Minister ŽP Peter Žiga najprv vyše 1,5 roka čakal na prieskum od Dekonta Slovensko, ktorý potvrdil to čo už všetci zainteresovaní 20 rokov vedeli , že zo skládky sa kontaminuje Žitný ostrov, potom dal narýchlo urobiť projekt sanácie u  Geotest Brno a pred parlamentnými voľbami v marci 2016 sľuboval, že na konci roka 2016  so sanáciou už začne. Po ňom prevzal vedenie rezortu MŽP Lászlo Sólymos, ktorý následne vyše roka hľadal povinnú osobu, ktorá musí skládku sanovať a ďaľšieho   1,5 roka  vyberal pre verejnosť v zahmlenej  verejnej súťaži firmu na sanáciu. Zrejme náhodou  je to firma, ktorá  robila projekt sanácie v 2016, čiže spoločnosť Geotest a.s. Brno. Následne už  bez súťaže  dodatkom k uzatvorenej Zmluve o dielo pridal k zhotoviteľovi ešte aj  dcérsku spoločnosť Geotest s.r.o. Bratislava.

Na jar 2019 realizoval Geotest predrealizačný prieskum skládky, ktorý podľa nemedializovaných výstupov určil nové,  širšie hranice skládky, taktiež  max hĺbku nepriepustnej vrstvy, ktorá  je o 30% hlbšie, miestami až 30 m a testovanie  čistenia znečistenej vody z vrtu za skládkou dopadlo blamážou, keď zhotoviteľ nie žeby vyčistil znečistenú vodu , ale „vyčistenou“ vodou znečistil aj povrch terénu vo vsakovacích rigoloch okolo unimobunky, provizórnu  ČOV demontoval a odišiel domov . Zrejme i preto MŽP požiadalo stavebný úrad Ružinov o Územné rozhodnutie len na časť – výstavby podzemnej tesniacej steny z pôvodného projektu Geotest Brno, pričom ignorovalo druhú podstatnú  časť projektu, čím je  čistenie toxickej vody zo skládky– pokus o jej čistenie, ktorý mohli občania sledovať spoza plota totiž očividne potvrdil neúčinnosť testovanej technológie.  Pochybná technológia čistenia  pritom bezvýhradne  spochybňuje aj efektivitu celého riešenia vrátane preinvestovania 34 mil EUR podľa uzatvorenej zmluvy o dielo.

Takže, ako som uviedol vyššie, je zrejmé, že  za posledné  2 mesiace  ministrovania p. Sólymosa sa už nič so skládkou neudeje  a môžeme smutne konštatovať, že za 4 daromné roky podľa prieskumu Dekonta nechal vytiecť zo skládky do vodohospodársky chránenej oblasti Žitného ostrova  miliardy litrov toxickej vody, ktorú skôr či neskôr niekto vypije alebo sa dostane do potravinového reťazca. Pripomínam, že samovoľný polčas rozpadu týchto chemikálií je od 200 do 500 rokov, čiže ľudia budú i na jeho ministerskú /ne/činnosť ešte dlho  spomínať.

Od vraždy novinára Janka Kuciaka a jeho snúbenky Martinky Kušnírovej pozorujem znížený záujem médií  o túto tému, čomu zodpovedá i spomalenie progresu so sanáciou zo strany MŽP. Od vtedy  sa s hrôzou denne dozvedáme   ako a kto riadi tento štát . Takže  6 ročný prakticky  žiadny postup MŽP  pri   skládke CHZJD už asi nikoho neprekvapuje.

Trestom bude pre nás naša budúcnosť, keď sa takouto 25 ročnou neschopnosťou  štátu prepracujeme k stavu, že všetci občania budú vodu zo Žitného ostrova  môcť používať len na nepitné účely , ako je to v podstate  od 2017 v „atrazínových obciach“ v DS okrese.

I napriek tomu, že sme doposiaľ nedosiahli začatie prác na sanácii, za pozitívny výsledok našej 6 ročnej činnosti považujem, že sme túto tému preniesli do verejného priestoru a MŽP už túto ekologickú katastrofu nebude môcť tak jednoducho ututlať ako v minulosti, kedy prebehla privatizácia CHZJD š.p. a zároveň vtedajšie prieskumy jednoznačne potvrdili znečistenie podzemných vôd zo skládky CHZJD.

Vážení občania Slovenska , informujem Vás, že kandidujem v najbližších parlamentných voľbách 29.2.2020 za KDH na 127 pozícií, a sľubujem vám, že keď budem mať okolo 10 tis. vašich krúžkov a dostanem sa do parlamentu SR, urobím všetko pre to, aby sa tento štát začal správať voči nášmu najväčšiemu prírodnému bohatstvu – Žitnému ostrovu, ako zodpovedný hospodár aj pre budúce generácie. To by nemal byť problém dosiahnuť, keďže v súčasnosti denne pije vodu cez verejné vodovody  z tejto oblasti najmenej 1,5 mil obyvateľov tejto krajiny, ktorí sa  zaujímajú kde žijú a čo pijú.

Ing. Milan Šindler, december 2019

*

*

*

dňa 25.9.2018 som obdržal Uznesenie z  Kriminálnej polície, 4 odd. č. ORP -323/4 -VYS-B2-2018, kde mi vyšetrovateľ  kpt. Ľubomír Vaľo zamietol moje Oznámenie na GP z 10.1.2018 s odôvodnením,   v ktorom na 13 stranách opísal skládku  CHZJD vo Vrakuni a v závere napísal : „ Z doposiaľ zistených skutočností nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods.2 Tr. poriadku , a preto považujem toto uznesenie za zistených skutočností plne o d ô v o d n e n é .

Následne dňa 3.12.2018 som obdržal  uznesenie Okr. prokuratúry  BA II č. 1 Pn97/18/1102-35 v ktorom prokurátor JUDr Peter Čonka PhD. zamietol aj  moju ďalšiu sťažnosť z 25.9.2018 v predmetnej veci, „pretože n i e  j e  d ô v o d n á“. Ešte mi pridal poučenie : Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.

 Zaujímavé, že v Košiciach na jeseň 2017 podal iniciatívne vyšetrovateľ Polície  Tr. oznámenie za všeobecné ohrozenie  na dievčinu , čo pred školou vyliala do trávy liter nebezpečnej kyseliny pochádzajúcej z laboratória školy.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v našej krajine je možné vyše 20 rokov beztrestne  pod dohľadom štátu vypúšťať 1 až 3 mld. litrov/ročne  vyše 400 druhov  karcinogénnych chemikálií zo skládky do Žitného ostrova – studne a obilnice Slovenska.

 V smere generálneho prúdenia podzemných vôd sa za skládkou koncentrácie chemikálií dlhodobo zvyšujú do vzdialenosti 5 až 7 km. Preto sa MŽP listom z 31.5.2017 poistilo a napísalo MČ Vrakuňa , Podunajské Biskupice , Ružinov, obciam Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov, že používanie podzemnej vody v ich katastroch „nie je  vhodné na akékoľvek používanie“. Keďže havária tejto skládky je zrejmá už vyše 20 r. a šíri sa rýchlosťou prúdenia podzemnej vody cca 3m za deň, je zrejmé, že toxicita sa za tento čas posunula ďalej za uvedené obce do  20 km od skládky. Tomuto by mohli nasvedčovať i zistenia toxických látok z novembra 2017 vo verejných 80 až 100 m hlbokých studniach  v 6 „atrazínových obciach“ v DS okrese. Vtedy toto znečistenie atrazínom  MŽP pripísalo  neznámym, nezodpovedným poľnohospodárom, ktorí nezákonne zakopali už 10 rokov zakázaný atrazín na poliach Žitného ostrova. Odborníci na Žitný ostrov však nevylučujú, že sa jedná o toxické látky zo skládky vo Vrakuni, ktoré postupujú za skládkou v podloží pod zemským povrchom a ďalej sa cez tektonické zlomy dostávajú do väčších hĺbok , kde sa nekontrolovateľne šíria ďalej do Žitného ostrova. Či sa tieto obavy naplnia, ukáže blízka budúcnosť, kedy bude treba doplňovať v ďalších verejných vodných  zdrojoch aktívne filtre  na čistenie pitnej vody od týchto chemikálií.  Tieto doplňujúce filtre však vyčistia vodu  od všetkého a tak majú občania dotknutých oblastí Žitného ostrova v kohútikoch viac-menej  „destilovanú“ vodu, ktorej dlhodobé používanie nebude na zdraví obyvateľstva bez následkov.

 Vyše 3 tis rokov bola v studniach na Žitnom ostrove zdravá pitná voda ,pričom   teraz  za posledných  20 r , keď sa o podzemnú  vodu stará MŽP s 1300 zamestnancami , desiatkou  gen. riaditeľov  ,  cca 0,5 mld € ročným rozpočtom , tak je  pitná voda v studniach  v dôležitej časti  Žitného ostrova nepoužiteľná.

Je nám jasné, že nikto zo zodpovedných  nepredstúpi  pred verejnosť a za 20 ročnú  kontamináciu  podzemných vôd na Žitnom ostrove preberie zodpovednosť.

Viac dokresľuje situáciu okolo neriešenia havárie  skládky CHZJD  článok Zuzany Vlasatej – http://denikreferendum.cz/clanek/28842-babisuv-bratislavsky-istrochem-lezi-u-ledu-ceka-na-pomoc-evropske-unie.

V súčasnosti by sme  mohli byť spokojnejší, lebo sa  MŽP rozhýbalo a po 17 mesiacoch podpísalo ZoD so zhotoviteľom na pasívnu sanáciu za 34 mil. € , Je to skupina dodávateľov GEOtest a.s. Brno a IN SITU P&R s.r.o. Bratislava. Či sú to tí najlepší sme sa nedozvedeli, lebo MŽP neoznámilo, koľkí uchádzači  sa prihlásili do verejnej súťaže ,len uvedené firmy  jednoducho oznámili za  víťazov. Toto riešenie podľa projektu GEOtest Brno z 2016 má zapracovaných viacero  technických nejasností , ktoré sa môžu ukázať v budúcnosti ako zásadné pre efektívnu ochranu kvality podzemných vôd Žitného ostrova. Jedná sa najmä o : – Neboli v ňom stanovené súčasné, ani posanačné limity znečistenia podzemných  vôd zo skládky, čím sa nebude dať nikdy vyhodnotiť efektívnosť použitia 34 mil. €, – Na skládke v dĺžke 1 km bude postavených 7 až 10 ks  komínov, ktoré budú odvetrávať chemické reakcie z hermeticky uzatvoreného telesa skládky do  husto obývanej oblasti Vrakune., – Nie je  vyriešený proces chemického čistenia toxických vôd, ktoré budú po celý čas existencie kapsuly odčerpávané z telesa skládky a po vyčistení sa majú vypúšťať do vsakovacích jám v okolí skládky, – Vybudovaním tesniacej steny môžu byť vplyvom zvýšenia hladiny podzemnej vody nízko položené pozemky s rodinnými domami  južne od skládky dlhodobo pod vodou.

MŽP si presadilo a začalo realizáciu  pasívnej sanácie : bez širšej odbornej diskusie v štádiu projektovania i prípravy realizácie , bez posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA, bez posúdenia návrhu alternatívneho riešenia aktívnej sanácie, bez stavebného povolenia  a bez vodoprávneho povolenia  k čistiarňam  toxických vôd načerpaných z kapsule  i z uniknutého toxického mraku v Žitnom ostrove.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa odborníkom mimo MŽP  javí oveľa efektívnejšie použiť spomínaných 34 mil. € na vybratie a zlikvidovanie zhruba 1/3 najkritickejšej zatopenej časti skládky, ktorá  spôsobuje najväčšie zamorenie Žitného ostrova. Pripomínam, že Štúdia uskutočniteľnosti sanácie od DEKONTA Slovensko  z 2015 vypracovaná pre MŽP za 234 tis €  doporučuje  aktívnu sanáciu za 113 mil. €. Dá sa preto očakávať, že v budúcnosti bude  potrebné  odstrániť a zlikvidovať celé toxické teleso skládky a navyše  ešte  40 tis. m3 betónu za ktoré teraz vyhodíme 34 mil. €.

Ešte by som vás chcel informovať o zistení, na ktoré som prišiel počas testovania kvality pôdy, zeleniny a ovocia v 11 záhradách vo Vrakuni v minulom roku vykonané pod záštitou MČ Bratislava Vrakuňa . Záhrady boli vybrané poslancami MČ  tak,  aby pokrývali celý kataster Vrakune , rozbory urobila fi ALS sro. Rimavská Sobota. Boli vykonané testy vzoriek na  Pesticídy, LC MS Pesticídy ,PCB, Ťažké kovy, Dusičnany, spolu cca 500 meraní na jednu záhradu.

Výsledky došli v podobe hodnôt zapísaných do tabuliek pre jednotlivé záhrady a  vzorky s tým , že až na jednu záhradu , kde bol prekročený dovolený limit obsahu dusičnanov v červenej repe boli všetky ostatné parametre v y h o v u j ú c e . To ma samozrejme veľmi potešilo, nakoľko uvedené namerané hodnoty zakázaných látok boli v rozmedzí stanovených limitov od MŽP. Zarazili ma však údaje z jednej záhrady  na Priehradnej ulici, neďaleko skládky CHZJD, kde sa objavili pre mňa vysoké hodnoty izoméru 2,4 – DDT s   1,12 mg/kg zeminy a sumár všetkých izomérov pre záhradu a vzorku 1,38 mg/kg.

Nakoľko DDT je všeobecne známa karcinogénna látka, ktorá je zakázaná používať celosvetovo od 1972 roku a v CHZJD bola v čase zavážania skládky v ich  výrobnom programe, tak som si dal zistiť históriu k vyhodnocovaniu  tejto nebezpečnej látky, ktoré usmerňuje  vyhláškami  minister ŽP.

Tzv. fónové hodnoty prirodzeného prostredia pre jednotlivé izoméry DDT sú 0,01 mg/kg zeminy. Do roku 1997 zvýšilo MŽP tieto hodnoty Vyhl. 1617/97 na 0,5 mg/kg a sumár všetkých izomérov na max 1 mg/kg. Od vtedy ďalej  zvýšili tieto hodnoty Vyhl. 1/2015-7 na 2,5 mg/kg a sumár izomérov v jednej vzorke úplne vyhodili, aby ich to niekde pri meraniach nevyrušovalo. To znamená , že oproti prirodzenému výskytu DDT v pôde v hodnote  0,01mg/kg  to vyhláškami MŽP zdvihlo na súčasných 2,5 mg/kg čo je v podstate 250 násobné navýšenie, čo znamená, že  všetky merania čo sa v okolí skládky, ale i kdekoľvek na Slovensku robia,  sú vyhovujúce. MŽP si  priebežne berú vzorky zeminy aj plodín, a podľa zistených  výsledkov si vyhláškou zvýšia medzné hodnoty, takže  majú všetko v poriadku. Až na to, že v oblasti Žitného ostrova je najviac rakoviny z celého Sk. Tieto vyhlášky MŽP neprechádzajú žiadnou verejnou diskusiou, čiže verejnosť nemá  informácie o zamorovaní ich záhrad, polí a pri náhodnom testovaní dostanú výsledky – vyhovujúce. Ako je možné, že skoro 50 r po zakázaní používania DDT sa objavia  takéto vysoké hodnoty  a MŽP nerieši pôvod tohto znečistenia, len zhoršujúcu toxickú  situáciu v pôde, ale aj vode  zadefinuje do svojich  vyhlášok.

Január 2019

*

*

*

dňa 11.1.2018 som podal na Generálnu Prokuratúru SR Oznámenie o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú spáchanie trestného činu. Prednedávnom som bol vo veci Oznámenia vypočutý na kriminálnom oddelení Bratislava II. Mohlo by to znamenať začiatok konania Štátu smerujúceho k zastaveniu Ekocídy Žitného ostrova?

Scan 4 Sep 2018 at 17.36 page 1 Scan 4 Sep 2018 at 17.36 page 2 (1)

*

*

*

dávam Vám na vedomie, že som v záujme rýchlejšieho konania štátu pri realizácií sanácie podal nasledovné Oznámenie na Generálnu prokuratúru.

Oznámenie 1.1Oznámenie 1.2Oznámenie 1.3

*

*

*

isto si ešte pamätáte ako nás pred necelými dvoma rokmi bývalý minister ŽP Peter Žiga uisťoval, že prieskum Dekonty z r. 2015 vymedzuje kontamináciu podzemnej vody  zo skládky CHZJD výlučne do katastra Vrakune. Jeho nástupca minister Lázsló Sólymos, ktorý vychádzal z toho istého prieskumu, listom z mája 2017 pod tlakom informoval 3 naše mestské časti a 4 okolité obce, že podzemná voda v ich záhradách, dvoroch a poliach je nepoužiteľná pre život.

Je úplne jasné, že celú  pravdu o rozsahu a nebezpečnosti kontaminácie sa od dnešných kompetentných tak ľahko nedozvieme, lebo to oni spôsobili túto obrovskú EKOCÍDU Žitného ostrova, z ktorej sa sama príroda môže prebrať najskôr po 200 rokoch. Vzniknutý chaos medzi ľuďmi komunikujú pre seba najpriaznivejšou formou, tak aby im do budúcnosti neostal v rukách „Čierny Peter“.

Pre občanov je nepochopiteľné, ako mohli naši odborníci nechať zamordovať studňu a obiľnicu Slovenska 100 000 tonami čistej rakoviny  s odôvodnením, že :

 „ Žitný ostrov má obrovskú samočistiacu schopnosť“, alebo nemali sme také obrovské peniaze na sanáciu skládky.

Zdôrazňujem, že komplexný  proces sanácie takto obrovskej skládky umiestnenej v husto obývanej, chránenej  vodohospodárskej oblasti bude technicky, technologicky, hygienicky, časovo a finančne mimoriadne náročná operácia, s ktorou nemá MŽP žiadne skúsenosti. Do budúcna preto odporúčam sledovať osud troch dôležitých najbližších vodných zdrojov s celkovou kapacitou 4 800 l/sek , pričom celému Slovensku hasí smäd 9 tis. l/sek.

Momentálne hľadá MŽP dodávateľa na pasívnu sanáciu skládky (pred rokom rozpočtovali 17 mil. teraz už 33 mil. EUR) podľa projektu, ktorý  stojí na hlinených nohách. Projekt vychádza z predpokladu 5 ha homogénneho, nepriepustného dna pod skládkou, ktoré má zabrániť úniku chemikálií do okolia. Problémom je tiež vo svete neexistujúca technológia na úplné vyčistenie takto ťažko kontaminovaných vôd cca 300 mil. mv území západnej časti Žitného ostrova. Dnešné čističky zvládnu výkon cca 10 l/sek so 60% efektivitou čistenia pri obrovských investičných a prevádzkových nákladoch.

O čom ešte doposiaľ kompetentní občanom nehovoria a pravdepodobne účelovo je, že i projekt sanácie od Geotest Brno predstavuje absenciu riešenia odplynenia vzájomných chemických reakcií 100 000 t chemikálií v skládke, ktoré budú podzemnou tesniacou stenou utesnené do 2,1 km po obvode dlhého a do hĺbky 22 m hlbokého „hrnca“ prekrytého viac vrstvovou nepriepustnou fóliou. Takže pred koncom stavby vyrastie na skládke pre účel odplynenia jedovatých chemikálií niekoľko komínov a naši občania budú mať znenazdajky toxicky čmudiacu DIMITROVKU rovno za plotom !

Keď bude vietor  fúkať od východu,  bude nám smradiť  ČOV-ka, keď sa otočí, bude nás opäť dusiť DIMITROVKA.

*

*

*

keďže zo strany Ministerstva životného prostredia nedochádza ani ku koncu apríla 2017 k sľúbenému vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa sanácie skládky CHZJD, pristúpila samospráva MČ Bratislava – Vrakuňa už k druhému protestu pred úradom ministra ŽP Ing. Lázsla Sólymosa podľa nasledovnej výzvy :

Protest MŽP 3.5.2017

*

*

*

Dávam vám na vedomie, že podľa ministra životného prostredia dôjde do konca januára 2017 k vyhláseniu verejnej súťaži na zhotoviteľa sanácie skládky CHZJD podľa projektu ku ktorému dáva naša mestská časť Vrakuňa nasledovné stanovisko:

00010002000300040005

*

*

*

Nedá sa nám po vyše dvoch rokoch už naďalej  prizerať na nečinnosť vlády pri ochrane Žitného ostrova. Ministerstvo životného prostredia najprv čakalo 18 mesiacov na výsledky ďalšieho prieskumu, ktoré sú samozrejme ešte horšie ako predošlé. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k ďalšiemu kroku a pozývame vás na protestné zhromaždenie pred Úrad Vlády SR :

 

Parlamentné voľby z 5. marca 2016 rozhodli kto nám bude v tomto volebnom  období vládnuť. Ohľadne sanácie skládky CHZJD vo Vrakuni sme sa všetci dostali zrejme na začiatok, nakoľko minister i so štátnym tajomníkom, ktorí nám pred voľbami dávali chlapské slovo, že na jeseň tohto roku začnú s ” kapsulovitou metódou”  sa presunuli na vedľajšie ministerstvo. Na vedenie životného prostredia prišli noví ľudia, ktorým znovu  musíme dať informáciu, že skládka CHZJD naďalej nezadržateľne ničí naše  životné prostredie včetne zdravia  nás všetkých. Uznesenie vlády SR č. 153 z 3.3.2010 tak stále čaká na svoje splnenie, pritom  ministerstvo ŽP za roky 2010 až 2015 minulo vo svojich výdavkoch  2,5 mld €, ale   na prioritu zo spomenutého  uznesenia sa nedostalo okrem prieskumu za 237 tis € vôbec nič. Že sa jedná o mimoriadne nebezpečnú záležitosť dokumentuje i  skúsenosť  z USA, kde mali  v 40 rokoch minulého storočia tiež svojich “komunistov” aj svoje CHZJD a zakopali do Love Canal neďaleko  Niagarských vodopádov  21 tis. ton mimoriadne nebezpečného  chemického odpadu / vo Vrakuni je 120 tis. ton/ ,   ktoré vybublali na povrch medzi obývané domy pričom  rakovinou, leukémiou a zmenami v genetike  ťažko poškodili zdravie tisícov obyvateľov z tejto oblasti. Nižšie uvedené dokumenty z USA o tom hovoria jasnou rečou :

http://www.nytimes.com/video/us/100000002566509/love-canal-a-legacy-of-doubt.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Canal

Nakoniec po obrovských protestoch občanov prezident a  vláda USA pristúpila za 130 mil. USD / dnešný ekvivalent cca štvť mld. € / k presťahovaniu  tisícov   občanov  a skládku v Love Canal  celú oplotila, znovu  zakonzervovala s  neustálym monitoringom.

Z  uvedených skúseností  USA je zrejmé, že ministerstvom ŽP doteraz  prezentovaná metóda sanácie “kapsulovitou metódou”  je pre našu skládku vo Vrakuni absolútne nevhodná, nakoľko ak sa  skládku  podarí  hermeticky  uzavrieť, tak na ploche 46,5 ha povrchu skládky nie je možné  v tomto  území  v súčasnom režime zabezpečiť odolnosť voči priesakom dažďových vôd , ktoré budú mať za následok obdobné vybublanie chemikálií  na povrch. Na druhej strane, pri nedokonalom utesnení skládky , alebo následnom poškodení kapsule bude obsah skládky naďalej  vytekať do územie Žitného ostrova ako doteraz, a vynaložené prostriedky v objeme 20 mil.€ budú použité nazmar, navyše vznikne  ešte  ďalší  problém  s likvidáciou 60 tis ton. betónu okolo skládky.
Vážení občania, ako som vám  vyššie prezentoval, 20 ročná havária skládky CHZJD vo Vrakuni spôsobuje nepretržite  obrovské škody v našom najväčšom rezervoári pitnej vody a na našom zdraví. Vyhodnocujem to ako najväčšie  zlyhanie  vedenia nášho štátu v ponovembrovej histórii. Nie je predsa  možné neustále len  26 rokov  lamentovať nad starými enviromentálnymi záťažami , čo nám tu zanechali komunisti, alebo  sovietske vojská.  Náš tlak na všetkých  politikov  za aktívnu sanáciu skládky preto musí neustále narastať až do dosiahnutia konečného riešenia. Nakoľko  toto územie, či sa nám to páči, alebo nie, sa postupne  stáva životu nebezpečné !

5.apríl 2016,  Milan Šindler  poslanec MČ Vrakuňa

 

 

Naďalej vyvíjam snahu, aby sme spolu

*
zlikvidovali jedovatú skládku, ktorá ohrozuje na Žitnom ostrove nevyčerpateľný rezervoár pitnej vody pre celé Slovensko,

*
presadili okamžitú informovanosť občanov o skrytých skládkach a zasiahnutých oblastiach v celej SR,

*
presadili neodkladnú sanáciu ostatných enviromentálnych záťaží, na ktoré doteraz nikdy nezvýšili peniaze, ani ambície zodpovedných,

*
presadili neodkladnú novelizáciu všetkých zákonov, ktoré umožnili tento nenormálny a nemorálny stav,

pretože, keď si Slovensko neochráni pitnú vodu Žitného ostrova, stratí budúcnosť!


Milan Šindler